Malinowynos.pl
Koszyk
Zamknij
Kontynuuj zakupy ZAMAWIAM
suma: 0,00 zł
Ulubione produkty
Lista ulubionych jest pusta.

Wybierz coś dla siebie z naszej aktualnej oferty lub zaloguj się, aby przywrócić dodane produkty do listy z poprzedniej sesji.

Szukaj
Menu
Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU
Z DNIA 23.12/2023 R.
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest malinowynos.pl
(zwane dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest
Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez
Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do
tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez
Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
7. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/malinowynospl/ :(zwane
dalej “Fanpage”)
8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat
Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
9. Zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym jest równoznaczne z
zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w komentarzach przez
użytkowników, w tym także ewentualne naruszenia przez użytkowników praw autorskich.
§ 2. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły
18 rok życia, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną
zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w
serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej:
„Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, ukończył 18 rok życia oraz posiadającą pełną zdolność do
czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje
do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią
dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również
regulaminu Facebook;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z
uczestnictwem w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
g. nadesłana przez niego odpowiedź na zadanie konkursowe jest jego autorstwa i nie jest
ona w żaden sposób objęta prawem autorskim czy majątkowym przez firmy zewnętrzne czy
osoby trzecie.
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.
§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano 3 zwycięzców.
2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie są 3 bony podarunkowe na zakupy w sklepie
malinowynos.pl.
MIEJSCE I :Bon na zakupy w sklepie o wartości 300zł
MIEJSCE II: Bon na zakupy w sklepie o wartości 200zł
MIEJSCE III: Bon na zakupy w sklepie o wartości 100zł
Po jednym bonie dla wybranego uczestnika według przypisanego mu miejsca.
3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszeń o Konkursie opublikowanego na
portalu Facebook i Instagram, na profilu https://www.instagram.com/malinowynospl/
https://www.facebook.com/malinowynospl/
4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego
rodzaju.
5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent
pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „Posta konkursowego“)
na portalu społecznościowym Facebook i Instagram na profilu Organizatora pod adresem
https://www.instagram.com/malinowynospl/ https://www.facebook.com/malinowynospl/
2. Konkurs trwa od dnia 23.12.2023 do 31.12.2023 włącznie.
§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
Nagranie krótkiego wideo telefonem, gdzie uczestnik pokazuje jak robi wino, ulubioną herbatę,
nalewkę, likier - cokolwiek co można zamknąć w naszych butelkach lub słoikach, lub do czego
użyć można któregoś z naszych produktów. Filmik może być nakręcony jednym ujęciem lub
zmontowany. Dozwolone jest pokazywanie także swoich gotowych wyrobów.
b. Nadesłana odpowiedź nie może naruszać Standardów Społeczności Facebook,
prezentować mowy nienawiści, czy naruszać w jakikolwiek sposób przepisów prawa.
§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne
wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania
zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 3 zwycięzców, których odpowiedź
na zadanie konkursowe będzie najciekawsza, najbardziej kreatywna lub najbardziej
estetyczna według organizatorów
5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za
pośrednictwem Fanpage w terminie do 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu,
informacja o rozstrzygnięciu konkursu będzie publicznie widoczna na wyżej wymienionej
stronie organizatora.
7. Przyznane w Konkursie nagrody będą do odbioru w terminie wskazanym przez
Organizatora.

8. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy.
Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych
właściwości poszczególnych nagród.
9. Na zwycięzcy spoczywa zakaz utrwalania, kopiowania oraz rozpowszechniania treści
znajdujących się w materiałach dostarczonych mu przez organizatora.
§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych
Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny
leżących po stronie Uczestnika.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści
umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z
zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów
powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie
Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz
regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem
dostępnym na portalu Facebook i Instagram (w szczególności zawierające treści
obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z
zasadami Meta;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Meta kont/profili
osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisach Meta
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu
łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook, a
także za problemy z odbiorem nagrody przez Uczestnika wynikające np. z błędów serwera
pocztowego z jakiego Uczestnik korzysta.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie
strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora
wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia
Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez
Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania
nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz
usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie
uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym
Facebook.
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w
Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi.
Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników
jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek
sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub
rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także
poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie
obowiązującymi przepisami.
§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy
winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14
(czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika
oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z
dopiskiem “Konkurs na Facebooku z dnia 23.12.2023”
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.12.2023r. i obowiązuje do 2.1.2024r.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego
trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u.

Holder do góry
Szablon Shoper Modern 3.0™ od GrowCommerce
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium